Menu Principale  

   

Pubblicità  

   

RACCONTI/A

Valutazione attuale:  / 0
Dettagli

RACCONTI/A

Su contu de Cixiréddu.

De is contus ki nosi contàt ayaya Garau, bodditus me is bibbas de su Campidanu ‘e Mesu, abini issa andàt a bendi saccus ‘e orbaci e miggias e sciallìnus, imoi si contu custu:

 

Nci fiat una borta in una de –y cussas biddixèddas ‘e Pranu, una fémmina , coyàda de meda, ma no tenìat fillus. Deus no ndi dh’ iat donàu e issa, pobirìtta, ca fiat accosténdi s’edadi de no ndi podi prus teni, candu andàt’ a cresia, pregàt’ a Gesusu ki dh’ essat cuntzediu sa gratzia. Su vicariu, ca jei ascurtàt is animas cosa sua, dha consobàda e dhi naràda de teni passientzia e spera in Deus. Issa, miserina e trista si ponìat pentzamentu po su pobiddu puru, ca jei dhu biat cumenti scringàt is neborèddus: ma issu fiat homini e circàt’e cuai is sentidus suus.

Una bella dì toccau iat a s’enna u’ parixéddu de fra’ Nàssiu, po sa limosina e dh’ iat pedìu una tass’’e acqua puru. In su mentris issa dh’ iat contau de is cosas suas e de su disiju de teni unu pippiéddu. Su para, de sigumenti dha bolìat ajudài, dh’ iat arrecumandàu accumenti depìat fai: “Ascurtit, bona fémmina, devétti mi ndi seu andàu, fustei pònjat una pinjàda de acqua in su fogu, nci ghèttat una farrancàda de cìxiri e dhi ponit su crabettòri e candu intendit ca s’acqua est buddéndi nd’ artziat su covéccu e…fàtzat de aìci e bandit cun Deus”! “ Deus bòlat e dhi téngat cumpanjìa, su pàra”! Iat torràu issa.

Insàras, cumenti su para iat nàu, issa iat fattu: iat pòstu sa pinjàda ‘e s’acqua in su fògu, nc’ iat ghettàu su cìxiri e dha iat accoveccàda. Candu si ndi fiat accatàda  ca s’acqua fiat buddéndi, nd’ iat liàu su crabettòri e…ita no fiat su spantu? De sa pinjàda ndi fiat sartàu unu tàllu de cixirèddus, ki teniant pùba de pippìu e tzerriànta tottus impari: “ Mamma, ‘òllu pani, mamma, ‘òllu pani”! “Santa Bràbara mia meraculòsa”! Si fiat fata cussa pobura femmina e de su disispéru, accanciàu iat sa scovua e in prèssi, in prèssi nci iat fuliau  a foras  tottus cussus cixirèddus famìus e serrau nc’ iat s’enna. Setzia in su scànnu, cun is manus in cou, pentzàt a su ki dhi fiat sutzédiu e in terra dhi parrìat de biri anòra cussu tallu de cixirèddus tzérria, tzérria…

A su mericèddu, a su pobìddu, torràu de su sàttu, no dh’ iat nau su fattu, ma candu fiant a mesa posta, cenéndi, dh’iat contau tottu. Cuss’homini dha castiàda  e ndi tenìat làstima, ma dha stimàda meda, meda e dha bolìat ajudài, peròu no iscìat accuménti.

Tottu in dh’una, iant intendiu u’ stragàtzu, in su furrungòni de sa scovua, cumenti e ki dho-y  essat u’ topixèddu. Invecis ndi fiat bessìu unu pippìu. pikerredèddu ke unu cìxiri e itzerriàt: “Mamma tengu frìus, babbu ‘ollu pani”! E ita no fiat su spantu de-y cussus dus, ki no cumprendìant su ki fiat sutzedéndi. Su pippìu si fiat accostàu accànta de sa femmina e issa dhu iat pigau in cou e dhu castiàt cun is ogus lambrigòsus. Issu inveci, appillonàu ke u’ cuccuméu, pentzàt ki essat una martzìna. Candu peròu  si fiant asseguraus ca fiat berus , dhu iant pesau cumenti e ki essat u’ pippìu insoru e dhi iant postu de nomini Cixirèddu.

Balla ca jei cresciat su pippìu, pappendi civràxu, pistoccu e casu de craba druci e saporìu. No est ki essat fattu mannu meda, meda, a nai sa beridàdi, ma fiat unu pippìu ballenti e arrespettosu. Su babbu suu, po dhu stentai, dh’iat fattu unu sulìttu de canna  e cussu iat cumentzàu  a dhu sonai cun passiòni e ballentìa. Tott’a is très, bivìant cun préxu e cun gòsu.

Onnya santa dì Cixirèddu andàda a su sattu a portai sa cos’’e pappài a su babbu e sonàt, sonàt su sulìttu sen’’e ibàsiu; de-y cussu stuggixéddu de canna  ndi bessìant  nodas stravanàdas, e is nais de is mattas s’incrubànta a trivas, e is froris accabbànt’e s’abérri e is bestieddas de su podénti s’incarànta  de su cràkkri, e is calaxèrtas ndi ‘ogànta sa conkixèdda de is istampus de is murighìnas de perda, tottus ammaynàus ascurtendi cussu sonu bellu de spantu! Po no frimai cussa musica divina o fortzis po sa bregùnja, po fintzas is cixarèddas lassànta de cantai! Su cuccumèu becciu, cun is ogus mannus, mannus spallancàus, sighìat po trettu longu sa puba de cussu pippiéddu, goséndi de cussu sonu nodìu! Cixiréddu teniat arrespettu e coidàu po tottu cussas criaturas.

Su babbu suu jei dh’arrepittiat fìsciu de no trigài, poita ca iat intendiu ca de u’ paghéddu de tempus in cussus trèttus dho-y attressilàt s’Orcu.

E propiu in una dì de mala sorti, dhu iat attobiàu s’Orcu: in su mentris ki fiat torrendi a domu de portai sa cos’’e pappai a su babbu, in su merì e si fiat stentàu tempus e tempus, setziu  in una arròcca, sonendi su ballu sardu cun su sulìttu e in gìriu, in gìriu conillus e leppiris, perdixis, pigas e meurras, printzis e kerris, crucculèus e tzikkirriadòris, intzòncas e strìas, storis e tzuaddìnas, po fintzas dus sirbonis fiant baddéndi cun préxu y allirghìa; is màttas, a nais tendias, faìant su tundu e puru is calaxèrtas sighéndi su sonu movìanta su cugùddu!

S’Orcu, un homini de puba manna, manna, leggiu ke su ‘épidu e piùdu ke unu cràbu, dhu iat abbràncau narendidhi: “ Imou deu ti nci pàppu, poita ca po abarrài frotzùdu, fattu, fattu mi deppu pappài u’ pippìu e mi dispraxit meda, meda, ma esti toccàu a tì”!

“Lassamìdha sonai –dhi iat nau su pippìu – su sulìttu po s’urtima borta”!

S’Rocu dh’ iat arrespost ca jei dhu podìat fai, ma de no trigài meda.

Cixirèddu iat incumentzàu a sonai una musikèdda de aici bella ki nci fiat arrenésciu a indruciài po fintzas su coru de perda de s’Rocu, ki tottu ammaynàu iat pregontàu a su pippìu cumenti essat fattu a sonai su sulìttu beni de aici! “ Tzertu ca – iat torràu Cixiréddu – cun is manus grussas e piudas ki portas tui, no nci iast arrenèxi mai”! “ E de accumenti fatzu a teni is manus ke is tuas”? Iat nau s’Orcu. “ Pìga sa segùri – dhi iat torràu Cixiréddu insaras – abérri su trùncu de cussa matta manna de ìxili de ingunis e stikìnci is manus me in sa spaccadùra, ca is didus jei infinìgant”!

De aici iat fattu s’Orcu: iat abértu su truncu de s’ìxili cun dh’u’ cròpu forti de segùri, nci iat imbuccàu is manus me in sa spaccadùra, narèndi a su pippìu de ndi bogài sa seguri po si torrài a serrài.

E fiat abarràu ingunis incasciàu, cussu mammallòni tontu, e si ndi fiat accatàu, troppu tradu peròu, ca cussu pippiéddu dhu iat coglionàu: “ Scabullimindi de inoi – dhi naràt s’Orcu – jei t’impromittu ca ti ndi lassu andài”! “Ki tui nci arrenescis imoi, abbrancamidha puru, babbasòni pudésciu, dha bis custa segùri, castiàdha beni, ca deu imoi ti fatzu in centu e un arrògu, po ti nci pappài is marjànis”!

Inveci su pippiu, de appùstis ki iat cumpudàu sa bértula de s’Orcu e iat appubàu ca fiat préna de pallàncas de oru, ndi iat liàu una fétti e dha iat torràda a serrài e andendisindi de pressi, ca fiat jài tradu e sa mamma sua iat a essi jài scrétia, dh’ iat nau: “ A ita mi serbit a ti fai arrògus, candu no bàllis nùdda, mannu po debadas e tontu ke sa medr’’e pùdda. Adiosu, domanda pedronu a Deus y a sa genti puru po tottu is malafattas cosa tua”!

In pressi, in pressi Cixiréddu si nci fiat torràu a domu e iat contàu su fattu a sa mamma e pois iat arrepìtiu su fattu a su babbu puru, candu fiat torràu de su sattu. Issu castiendidhu pentzàda ca cussu pippièddu, maccai no essat mannu meda de puba, scìat manixài beni su cerbéddu, e fiat meda cuntentu.

Cixirèddu, su babbu suu e sa mamma sua bivìant prexàus e cunténtus!

S’Orcu fiat abarràu ingunis tempus e tempus, itzerriéndi agitòriu, finas a candu dus massaius de ingunis accànta, intendendi is itzerrius stremenàus de cussa pobura bestia ki fiat, nd’ iant tentu làstima e ndi dhu iat scabùliu de sa matta. S’Orcu fiat tottu allacaynàu e de sa debilèsa no abarràt prus in pèi. Iat torràu gratzias e iat impromìttiu de insandus  de fai a bonu e de domandai pedrònu a tottu cussus ki iant téntu mali de parti sua. Tottu su dinai puru iat torràu e iat detzìdiu de andài a bivi in sa ‘ìdda, in mesu ‘e sa genti. Finas a sa fini de sa vida sua iat circàu su pedrònu de sa genti, sen’’e nci arrenèsci. Ma candu si fiat ammaladiàu po si morri, sa genti, maccài a pat’’e cou, ndi iat tentu làstima! E issu fiat mortu sulenu!

$1-          Po essi arrìccu nci bollit pagu tempus;

$1-          po essi bònu, nci bollit tempusu meda!

$1-          Is cosas passàdas si podint iscarèsci,

$1-          ma no si podint mudài!

Peppi

La favola di Cixirèddu (Cecino).

Tra le favole che ci raccontava nonna Garàu, raccolte nei paesi del Medio Campidano, dove lei si recava a vendere sacchi di orbace e scialini, ora mi ricordo questa:

C’era una volta, in uno dei paesini del Campidano, una donna, che, pur sposata da tanto tempo, non aveva figli. Dio non gliene aveva dato e lei, poverina, sentendo che s’avvicinava l’età in cui non avrebbe più potuto averne, quando andava in chiesa, pregava Gesù di concederle la grazia.

Il parroco, che ascoltava sempre le sue anime, la consolava e la esortava ad avere fiducia in Dio e a tenere pazienza.

Lei, nella sua tristezza, pensava anche al marito, poiché notava quanto fosse affettuoso con i nipotini: ma lui era un uomo e tentava di nascondere quel suo sentimento!

Un bel giorno bussò alla porta un fraticello di fra’ Ignazio, per l’elemosina e le chiese anche un bicchiere d’acqua. Nel mentre lei raccontò delle sue cose e del desiderio fortissimo di avere un bambino tutto suo. Il frate, poiché voleva aiutarla, le suggerì come avrebbe potuto fare: “ Mi ascolti, buona donna, quando io sarò andato via, metta una pentola d’acqua al fuoco, versi dentro una manciata di ceci e ponga il coperchio, che subito deve togliere appena si accorge che l’acqua sta bollendo…faccia così e vada con Dio”! “Sia fatta la Sua volontà e che vi accompagni, frate”! Rispose la donna.

Uscito il frate, fece come lui le aveva suggerito: mise la pentola d’acqua al fuoco, versò la manciata di ceci e la coprì. Appena si accorse che l’acqua era in ebollizione tolse il coperchio e…quale sortilegio! Dalla pentola saltarono numerosissimi ceci dalle sembianze di bimbi e urlanti tutti insieme: “Mamma ho fame, mamma voglio pane”! “Santa Barbara mia dei miracoli”! Esclamò la povera donna, esterrefatta e, presa la scopa, in fretta e furia, spazzò fuori quella folla di ceci affamati e chiuse la porta.

Seduta in una seggiola, con le mani in grembo, rifletteva  su quanto le era capitato e le sembrava ancora di vedere per terra quella moltitudine di ceci urlanti!

Sul tardi, al marito rientrato dalla campagna, non raccontò subito l’accaduto, ma durante la cena gli espose il fatto. L’uomo, osservandola ne ebbe compassione, ma provava per lei tanto amore e voleva aiutarla, pur non sapendo come!

Ad un tratto sentirono un tramestio, nell’angolo della scopa, come se ci fosse un topolino; invece ne uscì un bimbo piccolissimo, quanto un cece, che gridava: “ Mamma ho freddo, babbo, ho fame”! Quale meraviglia per quei due, che non capivano quanto stesse succedendo”? Il bimbo si avvicinò alla donna, che lo prese in grembo, osservandolo poi con gli occhi in lacrime. Il marito invece rimase con gli occhi sbarrati come un gufo, credendo che si trattasse di un sortilegio.

Quando capirono che tutto era vero, lo allevarono come un figlio e gli misero  il nome di Cixiréddu (Cecino).

Per certo il bambino, mangiando pane e biscotti fatti in casa e formaggio di capra, cresceva, cresceva, non tanto a dir la verità, ma venne su un bambino intelligente e rispettoso.

Il genitore gli costruì un flauto di canna, affinché non s’annoiasse e lui cominciò a suonarlo con passione e maestria. I tre vivevano felici e contenti.

Ogni santo giorno Cixiréddu si recava in campagna, a portare il pasto al padre e suonava, suonava il flauto senza sosta: da quel tubicino di canna uscivano note meravigliose, e i rami degli alberi s’inchinavano a gara, e i fiori finivano d’aprirsi, e gli animaletti del bosco s’affacciavano dai folti cespugli, e le lucertole facevano capolino dai buchi dei muretti di pietra, tutti ammaliati da quel suono dolce ed incantevole; per non interrompere quella musica, o forse per pudore, persino le cicale smettevano di cantare. Il vecchio gufo, con gli occhi enormi, sbarrati, seguiva per lungo tratto le figura del bambino, beandosi di quel suono d’incanto!

Cixiréddu teneva grande rispetto e attenzione per tutte quelle creature.

Il genitore gli andava spesso dicendo di non tardare, poiché aveva sentito che da un po’ di tempo l’Orco gironzolava nei paraggi.

E proprio in un giorno di sfortuna l’Orco lo sorprese. Infatti, mentre rientrava a casa, un pomeriggio, si era attardato per lungo tempo: seduto su un grosso sasso, a suonare il ballo sardo col piffero; e tutto intorno conigli e lepri, pernici, ghiandaie e merli, pettirossi e capinere, passeri e strillozzi, civette e barbagianni, falchi e poiana, e persino due cinghiali danzavano contenti in allegra brigata; gli alberi coi rami facevano la rotonda ed anche le lucertole dondolavano il capo seguendo la musica.

L’Orco, un omaccione brutto come il debito e peloso come un ariete, lo afferrò urlando: “Ora ti mangio, perché per rimanere forte ogni tanto devo mangiare un bambino e mi dispiace, ma oggi è toccato a te”! “Lasciami suonare un poco, per l’ultima volta”! Chiese il bambino. L’Orco glielo concesse, purché si sbrigasse.

Cixiréddu cominciò a suonare una musica così melodiosa, che riuscì ad addolcire finanche il cuore di pietra dell’Orco, che, completamente rapito, chiese al bambino come facesse a suonare così bene il piffero. “Per certo, con le tue mani, grosse e pelose, non riusciresti mai”! “ E come debbo fare per averle come le tue”? Soggiunse l’Orco. “Prendi ora la scure – suggerì Cixiréddu – spacca il tronco di quel grosso leccio lì vicino ed infilaci le mani; vedrai che le dita si assottiglieranno”! E così fece l’Orco: aprì il tronco di leccio con un colpo di scure e ci infilò le mani, chiedendo al bambino togliere l’ascia perché si richiudesse. E rimase lì incastrato, quello stupido imbecille: si accorse troppo tardi che quel bambino s’era fatto beffe di lui. “Toglimi da qui – gli chiedeva – io ti prometto di lasciarti andare libero”!  “Se tu riesci, prendimi pure, cretino puzzolente, la vedi questa scure, guardala bene, perché io adesso ti riduco in mille pezzi e ti lascio in pasto alle volpi”!

Invece il bambino, dopo avere rovistato nella bisaccia dell’Orco ed avere notato che era piena di monete d’oro, ne tolse una per ricordo e la richiuse e prendendo la strada del ritorno, al pensiero che la mamma fosse già in apprensione, poiché era ormai tardi, aggiunse: “A che serve farti a pezzi, quando non vali nulla, grande e grosso per niente e tonto come la cacca di gallina; addio, chiedi perdono a Dio ed a tutta la gente per le tue malefatte”!

In fretta, il bambino tornò a casa e raccontò alla madre l’accaduto e  ripeté l’avvenimento al padre, al suo ritorno dalla campagna. L’uomo osservando bene il suo bambino pensava che, se pure non era grande di statura, senz’altro sapeva fare buon uso del cervello, e provò soddisfazione!

Cixiréddu, il padre e la madre vivevano felici e contenti.

E l’Orco?...Rimase lì per lungo tempo, implorando aiuto, sino a quando due contadini dei campi vicini, avendo udito i lamenti di quella povera bestia che era, ne ebbero compassione e lo liberarono dall’albero. L’Orco era sfinito tanto da non rimanere in piedi. Ringraziò i suoi soccorritori e promise che dal quel momento avrebbe cambiato vita e che avrebbe chiesto perdono a tutti quelli che avevano ricevuto torto da parte sua.

Restituì il maltolto e decise di andare a vivere in mezzo alla gente, della quale cercò il perdono, sino alla fine dei suoi giorni, senza peraltro riuscirvi. Ma quando si ammalò per morire, gli abitanti di quel paesino ebbero pietà di lui. Morì in serenità!

            -Per divenire ricchi possono bastare pochi attimi,

            -per diventare buoni, ci vuole molto tempo!

-Le cose del passato possono andare in oblio,

-ma non si possono cambiare!

Peppe

RACCONTI/B

Valutazione attuale:  / 0
Dettagli

RACCONTI/B

Su Pippiu de Pedr’’e Frau

Me in sa ‘idda ‘e Gonnus contant ancora custu contixeddu, chi deu contu imou a bosatrus. Esti una storia strama, ma  meda genti de sa ‘idda de Gonnus, maccai siat passau tanti tempus nci creit ancora.

Esti s’istoria de u’ pippiu orfuneddu chi sa genti de bidda creiat fillu de sa tentaztioni.

 

Chicchinu non teniat a nemus, fiat un homini solu. Candu fiat pippieddu una femmina sola,  bagadia e  giai  beccia, dhu iat agatau accant’’e s’enn’’e domu sua, imboddiau a tzappus, aintru de una pobinedda. Dhu iat pesau cument’’e su fillu chi de sempri iat disigiau. Ma candu a pena fiat picciocheddu, issa si fiat morta, lassendidhu a solu. Cussa femmina prima de si morri, gei dhi iat fattu papèri de tott’ is cosas chi teniat: sa domu, su cuaddu e sa carretta, s’arau, su srepi e tott’is cosas chi dhi serbiant po curreggi is cungiaus chi teniat in su sattu de Pedr’’e Frau. A Chicchineddu dhi fiat toccau a s’arrangiai a solu, scedau,  ca nemus dhu iat ‘offiu aggiudai, ca cussa femmina chi dhu iat pesau naràt sa genti ca fiat una coga,  ca iat fattu partis cun su tiau, ca dhi pigànta is ispiritus. Esti scedàda ca teniat su mal’a cadùcu e tottus dha piganta po indimoniàda. E nemus de is mascus chi a giovunedda iat connotu dha iat offia a mulleri. Issa, ca fiat filla soba, de appustis chi si fiant mortus su babbu e sa mamma, iat deppiu curreggi is terrenus cun su cuaddu e sa carretta e tottus is ainas po traballai sa terra. Finas a sa ‘eccesa iat disigiau u’ fillu e gei dhu iat agatau e si fiat disisperàda candu, morrendi, si ndi fiat acattàda  ca su picciocheddu fiat ancora troppu pittiu po abarrài a solu. Ma Chicchineddu ca iat cumprendiu a sa mamma sua, in punt’’e morti, gei si dhu iat nau: “Baxi in bonora e cun Deus, mammai, ca deu gei m’happ’arrangiai”! E dhi fiat toccau a s’arrangiai a marolla, ma su picciocheddu gei nd’iat bogau de pressi sa conca de su saccu. Fetti ca fiat abbarrau solu tottu sa gioventudi: iat puru circau picciocca po si coyai, ma nemus dhu iat ‘offiu, fortzis ca pentzànta ca in su seriu sa mamma dhu iat fattu cun su tiau, poita ca no dh’ ianta mai connotu pobiddu. Scedau Chicchineddu ita malassortau chi fiat! Fortzis ca intendiat is cristionis de sa genti pregàt in su seriu e sempri de podi conosci su tiau, po dhi bì sa càra e pois po si dha fai pagai ca teniat nexi de tott’is malis cosa sua. “Jei t’happa adobiai sa dì o s’atra e crei a mimi ca ti ndi ‘ogu su pruineddu de cropus, crei a mimi ca mancu mamma tua t’had’a torrai a conosci”! Si faiat Chicchinu fattu, fattu. Scedàu pentzàt chi su tiau essat una pressoni, maccai simbili a un’orcu. Su tiau gei dh’ascurtàt sempri e si faiat: “Barroseddu puru ses, giai chi mi ‘ollis adobiai, una bella dì gei mi presentu”! 

U’ mericceddu in beranu, Chicchinu, biendi ca si fiat scidrau tott’a una borta, attaccau su cuaddu a sa carretta ghettau aintru s’arau e su srepi, ndi fiat pesau  a bidda, de su sattu de Pedr’’e Frau, prim’’e s’ora. No isciat poita, ma su cuaddu puru fiat scinitzosu y a curruxus. In s’ingruxèri po pigai sa ia deretta po bidda (Gonnus) iat appubau u’ pippieddu, setziu asuba de una pedra murra manna chi doy fiat. “Lobai oh ! – si fiat fatu – e custu pippieddu ita nci fait inoi”? “M’arregolit a bidda, tziu”? Dhi iat preogontau a Chicchinu. “Setzi puru a carretta”. Dhi iat arrespostu. “Beni inoi accànta mia, beni pippiu”. “Nossi, jei setzu inoi agou”! Cammina, cammina, Chicchinu si nd’accatàt ca su cuaddu tiràt sa carretta cun tott’is fortzas, ma dh’agattàt grai che tronu y andàt abellu, abellu e fiat meda scinitsosu. Finas chi iat biu ca is arrodas de sa carretta nci cravànta in terra cument’e chi essat portau u’ pesu mannu, mannu. Insandus si fiat girau agou a castiai su pippiu e dhu iat biu:  is ogus luxentis, arrubius che fogu e is dentis longas, longas e dhi fianta crescius is corrus y arrìat cun dh’unu arrisixeddu de tranchèri e malintrannyàu chi faiat tremi fintzas su cuaddu. “Ah, se tui, jei fiat de meda abettendi de ti podi adobiai, su fillu de su batticorru de su tiaul’ est chi t’hat ingenerau. Imou ti fatzu pagai tottu is tribulias e is trumentus chi has fattu passai a mammai y a mimi puru”!

Accanciau iat sa marra e ndi dhi donau una pariga de scottobiàdas  a  conca y a sa schina. Cuddu poburu tiau biendi ca is cosas fianta ponendisidha mali po icussu si iat donau una scodreddàda a fui chi mancu su mori biat a d’attrippànta is carroneddus a cù, de cantu currìada, itzerriendi agitoriu cumenti ‘e unu disiperau. “ Aspetta, no ti fuast, tzerpiu de is intranias de sa terra, abàrra ancora – dhi tzerriàt Chicchinu, avattu – ca t’accab’’e donai sa suppa chi ti minescit, su batticorru de chi that nasciu, aspetta, ca  happu appena cumentzau, ca oi t’incrutziu is corrus”! Balla ca dhi fiat passàda a su tiau sa gana de fai brullas malas a sa genti. Sticchiu nci fiat me is intrannyas de sa terra e no ndi fiat torrau a pesai prus, po tottu s’eternidàdi.

Chicchinu fiat un homini meda bonu e sa genti dhu iat cumprendiu e iat agattau puru una picciocca chi dhu iat sposau e dhu stimàda cun tottu su coru. Chicchinu puru jei stimàt meda meda sa mulleri; e iant tentu una codroxina de fillus e agou medas codroxinas de nebodis; e contàt a tottus su contu de su Pippiu de Pedr’’e Frau. E is fillus dhu contànta a is nebodis e i nebodis a is fillus, fintzas chi su contu est arribàu a nosu.

Peppi

 

Sottocategorie

 • Rc

  Sottocategoria Lettera R

 • Rf

  Sottocategoria Lettera R

 • Ri

  Sottocategoria Lettera R

 • Rq

  Sottocategoria Lettera R

 • Rz

  Sottocategoria Lettera R

   

Cerca  

   

Visitatori Online  

Abbiamo 16 visitatori e nessun utente online

   
Copyright © 2024 Nominis.net. Tutti i diritti riservati.
Gestione e Manutenzione REMOTE_PC Contatto : email
© remotepc