Menu Principale  

   

Pubblicità  

   

RACCONTI/B

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 
Dettagli

RACCONTI/B

Su Pippiu de Pedr’’e Frau

Me in sa ‘idda ‘e Gonnus contant ancora custu contixeddu, chi deu contu imou a bosatrus. Esti una storia strama, ma  meda genti de sa ‘idda de Gonnus, maccai siat passau tanti tempus nci creit ancora.

Esti s’istoria de u’ pippiu orfuneddu chi sa genti de bidda creiat fillu de sa tentaztioni.

 

Chicchinu non teniat a nemus, fiat un homini solu. Candu fiat pippieddu una femmina sola,  bagadia e  giai  beccia, dhu iat agatau accant’’e s’enn’’e domu sua, imboddiau a tzappus, aintru de una pobinedda. Dhu iat pesau cument’’e su fillu chi de sempri iat disigiau. Ma candu a pena fiat picciocheddu, issa si fiat morta, lassendidhu a solu. Cussa femmina prima de si morri, gei dhi iat fattu papèri de tott’ is cosas chi teniat: sa domu, su cuaddu e sa carretta, s’arau, su srepi e tott’is cosas chi dhi serbiant po curreggi is cungiaus chi teniat in su sattu de Pedr’’e Frau. A Chicchineddu dhi fiat toccau a s’arrangiai a solu, scedau,  ca nemus dhu iat ‘offiu aggiudai, ca cussa femmina chi dhu iat pesau naràt sa genti ca fiat una coga,  ca iat fattu partis cun su tiau, ca dhi pigànta is ispiritus. Esti scedàda ca teniat su mal’a cadùcu e tottus dha piganta po indimoniàda. E nemus de is mascus chi a giovunedda iat connotu dha iat offia a mulleri. Issa, ca fiat filla soba, de appustis chi si fiant mortus su babbu e sa mamma, iat deppiu curreggi is terrenus cun su cuaddu e sa carretta e tottus is ainas po traballai sa terra. Finas a sa ‘eccesa iat disigiau u’ fillu e gei dhu iat agatau e si fiat disisperàda candu, morrendi, si ndi fiat acattàda  ca su picciocheddu fiat ancora troppu pittiu po abarrài a solu. Ma Chicchineddu ca iat cumprendiu a sa mamma sua, in punt’’e morti, gei si dhu iat nau: “Baxi in bonora e cun Deus, mammai, ca deu gei m’happ’arrangiai”! E dhi fiat toccau a s’arrangiai a marolla, ma su picciocheddu gei nd’iat bogau de pressi sa conca de su saccu. Fetti ca fiat abbarrau solu tottu sa gioventudi: iat puru circau picciocca po si coyai, ma nemus dhu iat ‘offiu, fortzis ca pentzànta ca in su seriu sa mamma dhu iat fattu cun su tiau, poita ca no dh’ ianta mai connotu pobiddu. Scedau Chicchineddu ita malassortau chi fiat! Fortzis ca intendiat is cristionis de sa genti pregàt in su seriu e sempri de podi conosci su tiau, po dhi bì sa càra e pois po si dha fai pagai ca teniat nexi de tott’is malis cosa sua. “Jei t’happa adobiai sa dì o s’atra e crei a mimi ca ti ndi ‘ogu su pruineddu de cropus, crei a mimi ca mancu mamma tua t’had’a torrai a conosci”! Si faiat Chicchinu fattu, fattu. Scedàu pentzàt chi su tiau essat una pressoni, maccai simbili a un’orcu. Su tiau gei dh’ascurtàt sempri e si faiat: “Barroseddu puru ses, giai chi mi ‘ollis adobiai, una bella dì gei mi presentu”! 

U’ mericceddu in beranu, Chicchinu, biendi ca si fiat scidrau tott’a una borta, attaccau su cuaddu a sa carretta ghettau aintru s’arau e su srepi, ndi fiat pesau  a bidda, de su sattu de Pedr’’e Frau, prim’’e s’ora. No isciat poita, ma su cuaddu puru fiat scinitzosu y a curruxus. In s’ingruxèri po pigai sa ia deretta po bidda (Gonnus) iat appubau u’ pippieddu, setziu asuba de una pedra murra manna chi doy fiat. “Lobai oh ! – si fiat fatu – e custu pippieddu ita nci fait inoi”? “M’arregolit a bidda, tziu”? Dhi iat preogontau a Chicchinu. “Setzi puru a carretta”. Dhi iat arrespostu. “Beni inoi accànta mia, beni pippiu”. “Nossi, jei setzu inoi agou”! Cammina, cammina, Chicchinu si nd’accatàt ca su cuaddu tiràt sa carretta cun tott’is fortzas, ma dh’agattàt grai che tronu y andàt abellu, abellu e fiat meda scinitsosu. Finas chi iat biu ca is arrodas de sa carretta nci cravànta in terra cument’e chi essat portau u’ pesu mannu, mannu. Insandus si fiat girau agou a castiai su pippiu e dhu iat biu:  is ogus luxentis, arrubius che fogu e is dentis longas, longas e dhi fianta crescius is corrus y arrìat cun dh’unu arrisixeddu de tranchèri e malintrannyàu chi faiat tremi fintzas su cuaddu. “Ah, se tui, jei fiat de meda abettendi de ti podi adobiai, su fillu de su batticorru de su tiaul’ est chi t’hat ingenerau. Imou ti fatzu pagai tottu is tribulias e is trumentus chi has fattu passai a mammai y a mimi puru”!

Accanciau iat sa marra e ndi dhi donau una pariga de scottobiàdas  a  conca y a sa schina. Cuddu poburu tiau biendi ca is cosas fianta ponendisidha mali po icussu si iat donau una scodreddàda a fui chi mancu su mori biat a d’attrippànta is carroneddus a cù, de cantu currìada, itzerriendi agitoriu cumenti ‘e unu disiperau. “ Aspetta, no ti fuast, tzerpiu de is intranias de sa terra, abàrra ancora – dhi tzerriàt Chicchinu, avattu – ca t’accab’’e donai sa suppa chi ti minescit, su batticorru de chi that nasciu, aspetta, ca  happu appena cumentzau, ca oi t’incrutziu is corrus”! Balla ca dhi fiat passàda a su tiau sa gana de fai brullas malas a sa genti. Sticchiu nci fiat me is intrannyas de sa terra e no ndi fiat torrau a pesai prus, po tottu s’eternidàdi.

Chicchinu fiat un homini meda bonu e sa genti dhu iat cumprendiu e iat agattau puru una picciocca chi dhu iat sposau e dhu stimàda cun tottu su coru. Chicchinu puru jei stimàt meda meda sa mulleri; e iant tentu una codroxina de fillus e agou medas codroxinas de nebodis; e contàt a tottus su contu de su Pippiu de Pedr’’e Frau. E is fillus dhu contànta a is nebodis e i nebodis a is fillus, fintzas chi su contu est arribàu a nosu.

Peppi

 

   

Cerca  

   

Visitatori Online  

Abbiamo 24 visitatori e nessun utente online

   
Copyright © 2023 Nominis.net. Tutti i diritti riservati.
Gestione e Manutenzione REMOTE_PC Contatto : email
© remotepc