Menu Principale  

   

Pubblicità  

   

ZZBattorinas del CampidanoAprile

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 
Dettagli

AAD Battorinas de Beranu Aprile

Trallaleru/a Torràda...

Cantu de Amori > Sa Pregunta > Su Coru > Su Piccioccu > Sa picciocca

Su Coru

Imoi nosu cantaus

a luxi de lugòri

de dus innamoraus

su Cantu de Amori

Torràda

Issu

De candu fia pippiu

e ia biu a Rosa

m' hiat nau su coru miu

de midha fai isposa

Torràda...

Issa

Pena ki biu dh' ia

in dh' una cambaràda

maccai essa pippia

mi fia innamoràda

Torràda...

Su Coru

Bessit u' steddu in célu

nascit in campu u' fròri

crescit abelu abelu

me is dus pippius s'amori.

Torràda...

Issu

Custa bella pippìa

m'hat postu sentimentu

de candu dh' happu bia

su coru est in trumentu.

Torràda...

Issa 

Parrit un anjuleddu

calau de paradisu

custu bellu pippieddu

onnya notti dhu bisu.

Torràda...

Su Coru

Passant insà is annus

po is dus innamoraus

maccai siant mannus

no si funti fueddaus.

Torràda...

Issu

Deppu pigai allientu

po dha podi fueddai

imoi est su momentu

de midha pregontai.

Torràda

Issa 

It'hadessi abettendi

est propiu abbrebebàu

jei si podit cumprendi

ca est tottu innamorau.

Torràda...

Su Coru

S'abettu lassa stai

Peppinu poni allientu

dha deppis pregontai

est imoi su momentu.

Torràda...

Issu

"Arrosa mia bella,

luxi 'e su coru miu

prus bella ke una stella

cun is ogus mius ti biu"!

Torràda...

Issa

"Peppinu miu bellu

bellu ke unu fròri

prus 'e isteddu in celu

tui portas luxentòri"!

Torràda...

Issu

Arrosa mia 'e su coru

amori miu Arrosa

prenda mia e tesoru,

ti fais cun mimi sposa"?

Torràda...

Issa

"Peppinu miu stimau

lillu bellu frorìu

su trumentu nd'das liau

ay custu coru miu"!

Torràda...(fine)

SA Dì de Pasca Manna

Sa banda musicali

e puru sonus 'e canna

a s'Incontru Triunfali

sa dì de Pasca Manna!

Torràda...

-----------------------------------

Sa Predica de Pasca Manna de s'arrettori "C" in sa cresia de Santa Barbara de Gonnosfanadiga

Quartinas "undighinas" (a rima alternata)

- De cantu babbu e mamma mi contànta

dess' arrettori m'abarrat in sa menti

sa predica 'essa dì de Pasca Santa:

prena prena fiat sa cresia 'e genti.

- Momentu 'e tanti tempus abettau

po podi nai su ki in coru portàda,

in su sonnu dh'iat fintzas bisau,

s'hora giusta fiat propiu arribàda.

- E de sa trona aici iat cumentzau:

"Custa est sa domu dessu Babbu Nostu

e Issu no est pro nudda prexàu

iscarescius si ndi seis de custu postu,

- Ma candu arrìbat sa serràd''e is contus

sa cosa no si parrit meda bella

cumentzais is pregus e is prantus

y a tremi insà si pigat ke sa folla;

- Imoi si nau su ki m'est capitau,

sa gratzia su Sennori m'hat cuntzediu

de bisitai sa domu de su tiau.

deu bolu nai pro ki no m'hat cumprendiu,

- Ca happu potziu biri cussu logu

aundi funti is animas dannàdas

de is peccadoris, mallendi fogu

e sen''e pasiu funti trumentàdas.

- Est unu logu de pistu e trumentu

dho-y hat genti prangendi in tribulìa

disijosa de agatai u'pagu 'e assentu

currendi finas a s'urtima salìa:

- U' bentu callenti dho-y sulat mui, mui

y espis e bubbusus bola, bola

pungint cussa genti fui, fui

prena, prena 'e sanguni cola, cola.

- Tzerrius, prantu e fastimus màus

cussu logu de dolori intronant,

in s'airi murra bola, bola is tiàus

cussas animas dannadas affruccònant.

- In mesu 'e cussu tallu in assubentu,

sen''e sperantzia 'e biri prus sa luxi

medas nd'happu biu ce custu armentu

ca pagu timori teniant pro sa gruxi.

- De onny' arratza, de onnya bentu

de onnya lingua, de onnya furrungoni:

hominis e feminas in trumentu,

ca pagu iant ascurtau sa relijoni.

- De mi nci andai in pressi 'e cussu logu

disiju mannu insa mi fiat benìu,

una bessìda cirkendi fia cun s'ogu

fintzas a candu u' jàssu jei ia biu.

- Intrau  nci fia in una gallerìa

in pressi sempri prus coitendi,

u' pudesciòri 'e intoscu jai intendìa

manu, manu ki ananti fia andendi.

- Tottu stronada deu portà sa menti

in u' baulòdru mannu fia arribàu

prenu de medra fumiosa e callenti

e ia cumprendiu cussu fragu mau.

- Fikkida inguni dho-y ia biu sa genti

bella, grassa e tottu incrobattàda

e imoi deu si contu de cumenti

est in mesu de cussa strecosciàda:

- Lutzu e strecosciu jai a murrus tòccat

e-y cussus: "No ti movast - tzerriendi -

ki no sa marettàda si nc'imbùccat,

ki abarras sa medra santziendi"!

- Justitzia 'e Deus pro cresci su trumentu,

is carigònis mannus dhis hat donau,

de aici podint tott' in u' momentu

mellus intendi cussu fragu mau.

- E inguni  nd'happu connotu tantis

medas fiant cun su scudu ingruxàu

deu bolu nai cussus politicantis

ki lassant su poburu assupau,

- E tzerria, tzerria in mes' 'e su budrellu

y arranca, arranca in mes''e cussus fragus

dho-y fiat sa cumpanjìa 'e su gravellu;

fracci e marteddu puru, ma prus pagus!

- In pressi fuiu mi fia de cussu logu

de fragu mau e onnya tribulìa

offendiu fia in su nasu e puru in s'ogu,

peus cosa mai ia biu in vida mia!

- Sa missa est finida, in paxi andai

deu imoi no si deppu nai prus nudda,

ca esistit Deus puru arregodài

e no pentzeis fetti a preni sa 'udda:

- E CANTU IN CUSTU MUNDU PARRIT BELLU

PAGU E NUDDA CONTAT IN SU CELU;

- CA IS COSAS DESSA TERRA PAGU BALINT,

E ARREGORDAISI' FEMINAS E HOMINIS

PRO NCI PESAI A CELU NO NCI BOLINT

NI' SCALAS, NI' SCALITTAS, NI' SCALONIS!  (fine)

--------------------------------------------------------------------

 IS POLITICANTIS...CROBU CUN CROBU > SONETTU

- Crobu cu crobu avatt''e su fragu

arribant a su spegu e meda siat o pagu

brincant e biccant de basciu e de susu

fintzas ki petza no nd'abarrat prusu.

- Ladronis e furuncus intrant a corratzu

de berbei y anjoni faint sbaratzu

su tallu si pratzint sena de certai

e pentzant a s'ateru de torrobai.

- Bestias y hominis de banda e de fura

furant e pappant in pranu, in artura.

castiant impari pro sighì a pappai.

- E is politicantis a ki hant arratzài:

de fura e pappàda funt asuriosus

e certant impari ke canis arrabbiosus! (fine)

-----------------------------------------------------------

 

BERANU...(primavera)

E nci bogat su frius

Zefireddu sulendi

in sa bia currendi

torraus a bì is pippius!

Torràda...

Est tottu unu spantu

de musica e coloris

de luxis e de cantu

de pillonis e de froris!

Torràda...

O homini potenti

ki cumandat sa terra

dona paxi assa genti

finiìdha imoi sa gherra!

Torràda... fine.

--------------------------------------------

Is Votatzinis...(le elezioni)

Si torrat a votai

cun listas e sinnus,

po mannus e piccinnus

su disigiu de cambiai!

Torràda...

Arribat su momentu

y accabat su trumentu,

hat bintu tzertamenti

su ki hat vatau sa genti!

Torràda...

Bessiu nc'est Puddu

andau sind'est Pilloni

speraus ki custu 'e imoi

siat mellusu de cuddu!

Torràda... (Trallaleru/a)

------------------------------------------

 

 

 

 

 

   

Cerca  

   

Visitatori Online  

Abbiamo 31 visitatori e nessun utente online

   
Copyright © 2024 Nominis.net. Tutti i diritti riservati.
Gestione e Manutenzione REMOTE_PC Contatto : email
© remotepc