Menu Principale  

   

Pubblicità  

   

ZZRIME del Campidano-o

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 
Dettagli

Kikkinu e su molenti                              Franceschino e l'asino

(testo originale)                                       (trad. letterale in italiano)                

cantzoni sarda > ballàda campidanesa       canzone sarda > ballata campidanese

    

Unu rei africanu teniat unu molenti                       Un re africano aveva un asinello

ki issu stimàda cun tottu su còru                           che lui stimava con tutto il cuore

cussu burrikkeddu prexàu e sorridenti                 quella bestiola contenta e sorridente

poniat allirghia assu mèri mòru                            metteva allegria al padrone moro.

Cument’’e u’tesòru                                              Come un tesoro                                                 

Prus ke una prenda                                              più che un gioiello

Dhu teniat in sienda,                                           lo teneva in retaggio

recumandendi a forti                                           ordinando “forte”

a tottu sa corti                                                     a tutta la corte

de no sidhu spramai!                                         Di non crucciarlo!

Ma una mala dì, tott’in u’ momentu                 Ma un brutto giorno improvvisamente

cussu arrèsi caru si fiat intristau                        quel caro asinello diventò triste

fiat ‘e mala spetzia, tottu allacaynau                e stava male, in pietose condizioni,

parriat ca ogu liau                                            sembrava che il malocchio

dh’essant cun mabesa                                      gli avessero fatto

ca cussa tristesa                                               che quella tristezza

fiat cos’’e martzìna                                           fosse sortilegio

e mancu sa mexìna                                           e neppure la medicina

dhu podiat sanai!                                              poteva guarirlo!

Impentzamentau cussu rei nieddu                   Molto preoccupato quel sovrano nero

Iat ghettau sa grida in tottu su mundu:           diede un bando nell’intero Mondo:

“A ki torràt prexu assu burrikkeddu              A chi avesse ridato allegria all’asino

duxentus milionis donàt tundu, tundu”.         avrebbe consegnato duecento milioni”.

De onnya sperefundu                                    Da tutto il mondo

finas de Alaska                                              persino dall’Alaska                                                                               

a cussu logu ‘e basca                                     a quella torrida terra

genti iat arribau                                             arrivò gente                                       

ca su  dinai gridau                                         perché i soldi promessi      

faiat arrenguitzài!                                          facevano gola!

Maistus,  dattoris, giugis, ingegneris,            Maestri , dottori, giudici, ingegneri,

cogas, martzineris, stregonis, intzertadoris,   streghe, fattucchieri, stregoni, indovini,

magus, intendidoris, atrivius, carabineris,     maghi, esperti, valorosi, carabinieri,

fintzas basapaneris, predis e arrettoris,          persino carabinieri, preti e rettori,

medas improsadoris,                                      tanti  imbroglioni,

dho-y fiant arribaus                                       si presentarono,

prontus y accunortaus                                   pronti e presuntuosi,

detzidius e barrosus,                                     decisi e boriosi,

ma tottus disijosus                                        tutti desiderosi,

de ndi liài su ‘inai!                                        di prendersi i soldi!

E-y cussa genti, tottu iat provau                   E quella gente tutto provò

po torrai s’arrisu a cussu burriccu                per ridare sorriso all’asinello,

ma su rei moru fiat malassortau                   ma il re moro era sfortunato

e mancu a piccu                                            in nessun modo,

cun tanti martzinas                                       pur con tante magie

e mancu cun mexinas                                   e con medicine,

iant agattau manèra                                      trovarono modo

e nimancu ispèra                                          e neppur la speranza

Candu oramai, perdiu iat sa sperantzia        Quando ormai perse ogni speranza,

miserinu e tristu, cussu soberànu                  pieno di tristezza quel povero sovrano

dottoris e magus fiant jai in partentzia         e dottori e maghi già erano in partenza

arribat Kikkinu, de bonu manjànu                arriva Franceschino, di buon mattino,

u’ jòvunu sanu,                                              un giovane sano,

benìu de tesu ‘e tesu                                      venuto da lontano,

de Saltu Gonnesu,                                          alla Terra di Gonnos

de puba pittìu                                                 piccolo di stazza,

ma lestru y atrivìu,                                         ma svelto e avveduto,

ki no si podit nài!                                           Che non si può dire!

Presentau si fiat su sadru assu gurrèi,            Il sardo si presentò davanti al re,

ki castiendidhu si faiat: “E cumenti,              che guardandolo si chiedeva: “E come,

hat a podi custu, pittikkéddu ank’èi                potrà costui, piccolino com’è

imoi torrai allirghìa assu molenti,                   ora ridare allegria all’asinello,

sendu ki tanti genti,                                         mentre tante persone,

de scientzia e de martzina,                              di scienza e di magìa,

no hat agattau mexìna”?                                 non ha trovato rimedio”?

Ma dhu boliat bì sanau,                                  Ma lo voleva guarito,

y a Kikkinu d’iat nau,                                     e disse a Francischino,

ca dhu podiat provai!                                     Che poteva provarci!

Insaras Kikkinu s'accostat ass' arrèsi           Allora Franceschino s'avvicina all'asinello

y accant''ess'orìga dhi narat una cosa;        e proprio all'orecchio gli sussurra qualcosa;

cussu bestiolu fiat prus de unu mesi           quella bestiola era da più d'un mese

tristu y affligìu y a bucca marigosa:           triste e afflitta e con la bocca amara:

cument''e una rosa                                     e come una rosa 

s'oberrit assu soli,                                       si apre al sole,

cumentzat a sciòli                                     comincia a scioglere

un arrìsu sbisurau                                     un riso senza limiti

longu e scraccalyau                                  lungo e sganasciato

de si disimanyai!                                     quasi da svenire!

E po tottu cussus fiat fadiosu a crei            E per tutti quanti fu difficile immaginare

cument'essat fattu a torrai s'arrisu               come avesse fatto a ridare il sorriso

assu burriccu tristu e finas assu rei             all'asino triste e persino al re,

biendidhu prexàu dhi parriat unu bisu.       vedendolo allegro, pareva di sognare

ma sen''e pispisu                                         ma senza una parola

milionis duxentus                                       duecento milioni

gridaus a is cuattru bentus                         promessi ai quattro venti

a Kikkinu iat donau                                   diede a Francischino

disijosu e impunau                                    desideroso e deciso

de si nci andai!                                         a tornarsene a casa!

S'arrìsu su bestiolu, no accabàt prusu      La bestiola non cessava più di ridere

cussu no fiat prexu ma certu makkiòri    ma non era più riso, ma vera pazzia,

si scavulàt in terra a francas a susu         si gettava a terra a zampe all'aria,

cument' e ki essat pigau de puntòri.        come fosse presa da spasmi forissimi.

In timorìa e dabòri                                  Fu paura e dolore     

fiat su rei nieddu                                     per il re moro

ca de su burrikkeddu                              chè ormai dell'asino

no ndi teniat prus sorti                           non aveva più speranza

e andendi sa morti                                e arrivava la morte

fiat a ndi dhu liài!                                a prenderlo per sempre!

Po ndi dhu sanài insà su rei moru             Per un ultimo tentativo allora quel re

in tottu si Mundu iat torrau grìda              in tutto il Mondo il bando ripetè

promittendi puru una cascitt''e oru            promettendo una cassa piena d'oro

a ki a s'arrèsi caru éssat sarvau sa vida,    a chi avesse salvato l'asinello,

ca fiat de una cìda                                     che da una settimana 

a bùcca scaranjàda                                    a bocca spalancata

parrìat un'arenàda                                     sembrava una melagrana

oberta po spantu                                       aperta per incanto

in mes''e Onnyassantu                             nel mese di Novembre

e prus no si serrài!                                   per non chiudersi più!

A trivas po nd'arregolli sa cascitta          A gara, per prendersi la cassetta

de onnya logu insà fiant torraus             tornarono da ogni parte del mondo

Provendi finas cun s'acua beneditta       provando persino con l'acqua benedetta

predis, magus, dattoris e scientziaus     preti e maghi, dottori e scienziati.

e mancu pro is tiaus                                  E manco per il diavolo, 

tottu cussa genti                                         tutta quella gente

cittiant su molenti                                     fece tacere l'asino,

sempri arrì, arrì                                        che rideva senza sosta,

adenotti y adedì,                                      do notte e di giorno

e no si tuppàt mai!                                   senza prender fiato?

E pagu prima de s'intendi is sonus                  Un po' prima di sentire il suono

de is campanas arrepikkendi a morti               delle campane rintoccare a morti

torrau fiat Kikkinu dessu saltu 'e Gonnus,      tornò Franceschino di Gonnosfanadiga

de terr''e Sardinia a-y cussa corti;                  dalla terra di Sardegna, a quella corte

torrau fiat po sorti                                    tornò per buona sorte

de burrìccu e de rei                                 dell'asino e del re,

ca no abarrànt'in pei:                              che non stavano in piedi

s'unu tott' arriendi                                  il primo per il riso

s'ateru prangendi                                  l'altro per il pianto

de si disimanyai!                                 dall'essere allo stremo!

 

I

 

 

   

Cerca  

   

Visitatori Online  

Abbiamo 18 visitatori e nessun utente online

   
Copyright © 2019 Nominis.net. Tutti i diritti riservati.
Gestione e Manutenzione REMOTE_PC Contatto : email
© remotepc